Day 3 – Singapore Immersion Camp 2017

Share on Pinterest
There are no images.
Share with your friends










Submit


Vậy là các bạn đã có một ngày khám phá khoa học và chạy rần rần qua nhiều thử thách mới.
Còn bao nhiêu thử thách nữa?
Cả nhà chờ xem nhé.

source via youtube.com

Share on Pinterest
There are no images.
Share with your friends










Submit

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *